English for Dietetics by Ewa Stefa?ska

English for Dietetics by Ewa Stefa?ska from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Author: Ewa Stefa?ska
Category: General Academics
ISBN: 9788320051803
File Size: 3.39 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

English for Dietetics to pierwszy podr?cznik do nauki specjalistycznego j?zyka angielskiego na poziomie B1/B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kszta?cenia J?zykowego przeznaczony dla studentów dietetyki. Powsta? dzi?ki wspó?pracy nauczycieli akademickich zajmuj?cych si? nauczaniem j?zyka angielskiego z ekspertami z zakresu dietetyki. Publikacja pomo?e pozna? j?zyk angielski z dziedziny dietetyki oraz u?atwi komunikowanie si? z obcokrajowcami – zarówno ze specjalistami, jak i pacjentami. Zawiera s?ownictwo i struktury gramatyczne, które pozwol?: przeprowadzi? wywiad ?ywieniowy i ogólnomedyczny, dokona? oceny ?ywienia i od?ywienia pacjenta, omawia? diety i wyra?a? pogl?dy na tematy zawodowe zwi?zane z leczeniem dietetycznym. Poszczególne rozdzia?y wprowadzaj? podstawowe poj?cia z zakresu: * budowy ludzkiego cia?a, uk?adów i ich funkcji, ze szczególnym uwzgl?dnieniem uk?adu pokarmowego, * procesów trawienia, * chemii i biochemii medycznej. Ponadto w ksi??ce znalaz?y si? narz?dzia j?zykowe potrzebne m.in. do analizowania i budowania piramid ?ywieniowych, uk?adania diet oraz ich weryfikacji, tzw. patient-centred approach. Nagrania audio zamieszczone na portalu medycyna.pzwl.pl pomog? opanowa? prawid?ow? wymow?. Podr?cznik mo?e by? wykorzystywany w pracy z nauczycielem, jak i do samodzielnego uczenia si?.

Reviews

Write your review

Recommended